Друштво за посредување, производство, услуги и трговија

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз- извоз ДООЕЛ Ресен

ул. „Мите Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен

7310 Ресен

РС Македонија

ЕМБС: 7321180

ЕДБ: 4024018506557

тел.: -38977878198

email: info@emarketi.mk

https://www.cybergreenmarket.com/